Vilka är vi?

Verksamheten startades 2019 med målsättning att bedriva ett kvalitativ HVB-hem med behandlingsinriktning för barn och unga. Vi vill kunna erbjuda barnet, familjen och uppdragsgivare stöd och insatser i tidigt skede. Genom att vara en mindre verksamhet ges förutsättningar för att följa och utvärdera pågående processer tätare i det systematiska kvalitetsarbetet.

Förhållningssätt

Funktionell beteendeanalys

Behandlingen inleds med en kartläggningsperiod. För oss, barnet och den kommande insatser är det viktigt att veta när och under vilka förutsättningar barnet fungerar bra, det är också viktigt vilka risker som kan finnas och hur dessa strategiskt kan förebyggas.

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minimera risker och situationer som kan påverka barnets trygghet och säkerhet genom löpande riskanalyser, individuella handlingsplaner, gruppsammansättningar, förutsägbar miljö, meningsfulla fritidsaktiviteter samt närvaro av kvalificerade personal.

TMO (Traumamedveten omsorg)

Traumamedvetet bemötande är ett förhållningssätt som bygger på den australiensiske psykologen Howard Baths teori. Enligt Bath behöver barn som upplevt svåra händelser främst få tre grundläggande behov tillgodosedda: trygghet, goda relationer och hjälp att hantera svåra känslor.

Trygghet skapar vi genom att vara närvarande, tillgängliga och finnas till hands för barnet. Att vara nyfikna, lyhörda och intresserade av barnets behov är grundläggande för oss för att skapa och förmedla trygghet. Detta är ett arbete som kräver tålamod och uthållighet.

Med vetenskap om att den som lätt hamnar i ständig beredskap, har svårt att tåla stress och reglera sina känslor och beteende kommer att lyckas bättre med att hantera svåra situationer när det finns tillitsfulla vuxna till hands som är trygga och som barnet har en god relation till.

När den egna regleringsförmågan inte räcker till behövs en trygg vuxen som fungerar som regleringsstöd åt barnet. Utifrån tillämpad kunskap och ökad medvetenhet om den egna känslotillstånd hjälper vi till med affektreglering genom att förmedla lugn, stabilitet och sätta ord på och bekräfta känslor hos barnet och i samspelet med andra.


Antal platser

Verksamheten har 5 platser.

Upptagningsområde

Hela landet.

Behandling

  • Individuell miljöanpassning utifrån barnets behov.
  • KBT
  • A.R.T – Syfte att öka sociala färdigheter, öka förmågan till självkontroll samt moralträning.
  • MI – Motiverande samtal med fokus på att öka barnets egna motivation och vilja till utveckling och förändring.
  • ADL-träning
  • ICDP

Placeringsstöd

Sker enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Dokumentation

Verksamheten journalför och följer upp insatserna utifrån behovsområden enligt BBIC.

Förbindelser till HVB-hemmet

Verksamheten är belägen ca 35 min utanför Jönköping och har goda förbindelser med närhet till väg 40 väst mot Göteborg, motorväg E4 Syd mot Malmö och E4 Norr mot Stockholm. Jönköpingsflygplats Axamo ligger ca 30 min från behandlingshemmet.

Ta kontakt med oss

För platsförfrågan eller andra funderingar runt boendet.
Fyll i formuläret nedan eller ring oss 0702-07 09 31.